Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci Toplulukları

Öğrenci topluluğu nasıl kurulur ve topluluk kurulabilmesi için hangi belgeler gerekir?

Topluluk kurmak amacıyla en az 20 öğrencinin ad ve soyadları, kayıtlı oldukları fakülte, yüksekokul ve esntitünün bölüm ya da anabilim dalı isimleri, TC. Kimlik Numarası, öğrenci numaraları ve Topluluğun işleyişine ilişkin bu yönerge hükümlerine uyulacağına dair imzalarının bulunduğu taahhütlü formu, Topluluk Danışmanı olarak 1 akademik personelin veya idari personelin imzalı dilekçesini, kurulmasını istedikleri Topluluğun adı, amaç ve faaliyetlerini gösteren belgeleri ile topluluk iç yönergesini Daire Başkanlığı Kültürel Faaliyetler Biriminde görevli Komisyon Üyesi İdari personele vermeleri gerekmektedir. Topluluğun "Öğrenci Toplulukları Komisyonu" tarafından incelenmesi sonucunda koşulları uygun görüldüğü takdirde topluluğun kurulmasına izin verilir.

 

Topluluk kurulabilmesi için hangi koşullar aranır?

a) Öğrenci topluluğunun adı; amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır.                                                         

b) Aynı isimde ve/veya aynı amaçla ya da benzer amaçlarla iki ayrı öğrenci topluluğu kurulamaz.       

c) Siyasi Parti, bölücü örgüt isimlerine ve görüşlerine yakınlık gösteren öğrenci topluluğu kurulamaz.

d) Amacı tamamen mali kaynak yaratmak olan Topluluk başvuruları kabul edilmez.                               

e) Topluluk Danışmanı en fazla 1 (bir) Öğrenci Topluluğunda danışman olarak görev alabilir.                

f) Öğrenci topluluklarının isimlerinin Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyeti yürütülen bölüm isimleri ile aynı olmaması esastır. Ancak aynı isim kullanılması halinde bu toplulukların yaptığı etkinliklerden ilgili akademik birimin sorumlu olduğu veya olacağı anlamına gelmediği gibi ilgili akademik biriminde aynı şekilde topluluk ve yapılan etkinlikler üzerinde hak talebi bulunmamaktadır.

g) Topluluk isimlerinde kullanılan kelimeler Türk Dil Kurumunun belirlediği esaslara uygun olmalıdır.

h) Kapatılan topluluk iki dönem geçmeden tekrar açılamaz.

 

Topluluk üye kaydı ve Genel Kurul Toplantısı nasıl yapılır?

a) Topluluklar derslerin başladığı ilk günden 3. hafta sonuna kadar en az 2 gün topluluğa üye olmak isteyen öğrencilerin kaydını yapacaklardır.                                                                                                     

b) Yeni kurulan topluluklar ise kuruluş tarihinden sonra 3. hafta sonuna kadar en az 2 gün topluluğa üye olmak isteyen öğrencilerin kaydını yapacaklardır.                                                                                    

c) Topluluğa üye kayıtlarının bittiği son kayıt gününden sonraki 2 (iki) iş gününde, Topluluk üyelerinin tamamının (eski ve yeni üyeler) ayrı ayrı listeleri çıktı alınarak Topluluk Danışmanı imzalı dilekçe (Topluluk Danışmanı dilekçe ve listeleri ayrı ayrı imza atması gereklidir) ile listelerin bir kopyasını da elektronik ortamda (Cd, Flash bellek gibi) Daire Başkanlığı Kültürel Faaliyetler Biriminde görevli komisyon üyesi idari personele vermeleri gerekmektedir. Topluluklar eğitim-öğretim yılının 4 ve 5. haftası içinde Genel Kurullarını yapmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısının tarihi, yeri ve saati de bu dilekçede belirtilip topluluk öğrencilerine duyurulacaktır.                                                        

d) Topluluk danışmanı en geç 4. haftanın ilk iki iş gününde yeni ve eski üyelerin listelerini, genel kurul tarihini belirten dilekçe ile Daire Başkanlığı’na bildirmesi gerekmektedir.                                                 

e) Genel Kurul için Topluluk Danışmanı kontrolünde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan onaylı eski ve yeni üyelerin katılımı ile listelerdeki sayının yarısının 1 fazlası (salt çoğunluğun sağlanması) ile gerçekleşir, çoğunluk sağlanamazsa Topluluk Danışmanı çoğunluğun sağlanamadığını toplantının 1 hafta sonraki yeni tarihini imzalı dilekçe ile Daire Başkanlığı’na bildirmesi gerekmektedir.

 

Topluluk Genel Kurul Toplantısı hangi sıklıkla yapılır?

Her yeni öğretim yılında Öğrenci Toplulukları 1 (bir) kez Genel Kurul Toplantısı yapmak zorundadır.

 

Topluluk Yönetim Kurulu nasıl seçilir?

a) Yönetim Kurulu 1 (bir) yıl için seçilir. Topluluk başkanı en fazla 2 (iki) kez (4 dönem) seçilebilir. Topluluk bahar döneminde kurulmuş ise ilk ve ikinci seçimde seçilen başkan 4 (dört) dönemi doldurmadığı için üçüncü kez başkanlığa aday olabilir ve bir sonraki Genel Kurulu Toplantısı Başkanlık seçimine kadar görevi devam eder.                                                                                                                     

b) Topluluğun ikinci ve daha sonraki Başkanlık seçimlerinde Başkan adaylarının bir önceki ya da daha önceki Yönetim Teşkilatlarında görevli olması veya Topluluğun faaliyetlerinde etkin olarak rol almış olması gerekir.                                                                                                                                                           

c) Bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunan öğrenciler, bir başka topluluğun Yönetim Kurulu’nda Başkan ve Başkan Yardımcısı görevinde bulunamazlar.                                                                                  

d) Yönetim Kuruluna seçilebilmek için topluluğa üye olmak ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmak gerekir.                                                                                                                                               

e) Yönetim Kurulu seçimi için önce 1 (bir) Divan Başkanı, 1 (bir) Yazman belirlenerek Genel Kurul Divan Başkanlığı seçilir. Daha sonra adaylar belirlenir. Her Genel Kurul Üyesi adlarını ve soyadlarını yazdığı mühürlü oy pusulasını sandığa atarak gizli oy kullanır. Oyların tasnifi alenidir. En çok oy alan aday Topluluğun Başkanı seçilmiş olur. Topluluk Başkanı; Topluluk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısını ve 1 (bir) asil üyeyi kendisi belirler. Eğer seçimde 2 (iki) ve üzeri başkan adayı varsa en çok oyu alan ikinci aday Topluluk Yönetim Kurulu 2 (iki) yedek üyeyi ve Topluluk Denetim Kurulu 2 (iki) asil ve 2 (iki) yedek üyeyi belirler. Eğer asil veya yedek üyelerin tamamlanması için yeterli aday mevcut değil ise eksik kalan asil ve yedek üyeleri Topluluk Başkanı belirler.                                               

f) Seçim sonucu oluşan "Yönetim Teşkilatı" Topluluk Danışmanları tarafından imzalanan dilekçe ile akademik takvim başlangıcından itibaren 6. hafta içerisinde Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

 

Genel Kurul, Topluluk Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun görevleri nelerdir?

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde toplanır. Topluluk Danışmanı gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu toplantısına gözlemci sıfatıyla katılabilir. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az 7 (yedi) gün önce başkan tarafından Yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi en az 2 (iki) üyenin katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı bu görevi yürütür. Oylarda eşitlik durumunda başkanın, başkanın olmadığı toplantılarda başkan yardımcısının oyu belirleyicidir. Yönetim Kurulunun görevleri; Topluluk Başkanı, Başkan Yardımcısı, 2 (iki) asil üye ve iki (2) yedek üye olmak üzere 6 (altı) kişiden oluşur. Topluluğu genel kurula çağırmak, genel kurulun yapılmasını sağlamak, üye kabul etmek, genel kurulun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak, projeler geliştirmek ve katılımı teşvik etmek, topluluk çalışmalarına ilişkin Genel Kurul üyelerini bilgilendirmek, Yıllık faaliyet programı hazırlamak, Yönetim kurulu karar ve üye kayıt defterini tutmak, Faaliyet Raporlarını ve planlarını hazırlamak ve Daire Başkanlığına ulaşmasını sağlayarak arşiv oluşturmaktır. Denetim Kurulunun görevleri; İki (2) asil iki (2) yedek üyeden oluşur. Topluluğun hazırlanan faaliyet programını ve raporlarını, üye kayıt, evrak kayıt, gelir gider, demirbaş kayıt defterlerinin yönerge ve iç yönergeye uygunluğunu denetler. Kayıtların eksiksiz olarak dönem sonlarında Daire Başkanlığı'na onaylatmak zorundadır.

 

Topluluk Danışmanı’nın görevleri nelerdir?

Akademik Danışmanlar, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasında, topluluğun kurucu üyelerin teklifi, danışman adayının isteği ve topluluğun kuruluş başvuru dosyasında belirtilerek Rektörlüğe sunulur. Topluluğun Komisyonca onaylanması ile danışman da görevlendirilmiş olur. Danışmanın görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde yeni danışmanın görevlendirilmesi için Topluluk yönetim kurulunca önerilen 3 (üç) danışman adayının isminin, Komisyon tarafından değerlendirilmesi sonucunda uygun görülen danışman adayının yazılı isteği ile Rektörlüğe sunulur; Rektörlük onayı ile danışman görevlendirilmiş olur. Danışmanların Görevleri;                                                                             

a) Toplulukların kuruluş amaçlarının gerçekleşmesi için ilgili iç yönerge ve çalışma programlarının hazırlanmasından sorumludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

b) Topluluktaki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.               

c) Topluluk çalışmalarında öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.                               

d) Topluluk çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.                                                                            

e) Bu yönergede adı geçen amaç doğrultusunda topluluk çalışmalarını denetleyerek, yürütülmesinden sorumludur.                                                                                                                                                                 

f) Her faaliyet sonunda faaliyet raporunun hazırlanarak Daire Başkanlığı Kültürel Faaliyetler Birimine sunulmasından sorumludur.

 

Kimler Topluluk Başkanı olabilir?

Topluluk Başkanı seçilecek öğrencinin Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi olması ve disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

 

Topluluklar etkinlik planlamalarını hangi yolla yaparlar?

Her yeni Öğretim Yılında Öğrenci Toplulukları Genel Kurul Toplantısını yaptıktan sonraki 4. Hafta sonuna kadar öğretim yılı boyunca yapmak istediği faaliyet programını Topluluk danışmanı imzalı dilekçe ile Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.

 

Topluluklar Üniversite’nin hangi hizmetlerinden yararlanabilirler?

Öğrenci toplulukları, düzenleyecekleri etkinliklerde, topluluk danışmanı tarafından etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Daire Başkanlığına yapılan yazılı başvurularına izin verilmesi ve yararlanılmak istenilen hizmetin/hizmetlerin başvuru formunda belirtilmiş olması koşuluyla, aşağıda sıralanan üniversite hizmetlerinden, hizmetin ve etkinliklerin niteliğine bağlı olarak ücret karşılığı veya ücretsiz olarak yararlanabilirler. Sadece acil yapılacak olan etkinlikler için etkinlikten önce başvuru yapılır ve Daire Başkanlığı tarafından uygun görülürse ilgili etkinlik yapılabilir.                                                            

a) Görsel, işitsel araç ve gereç kullanımı,                                                                                                           

b) Yiyecek ve içecek servisi,                                                                                                                                    

c) Portatif sahne kurulması,                                                                                                                                 

d) Ses sistemi,                                                                                                                                                             

e) Masa ve sandalyeler,                                                                                                                                             

f) Üniversite ulaşım araçlarının kullanımı,                                                                                                              

g) Üniversite mekânlarının kullanımı,                                                                                                                    

h) Spor malzemelerinin kullanımı.

Üniversite Yönetiminin onayını gerektiren etkinlikler nelerdir?

Öğrenci topluluklarının aşağıda sıralanan etkinlik ve programlarında topluluk danışmanı tarafından etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurularak izin alınması gerekir.

a) Konserler,                                                                                                                                                            

b) Üniversite mekânlarının kullanımı,                                                                                                                    

c) Film ve tiyatro gösterimi,                                                                                                                                  

d) Açık alanda şenlik ve şenlik ateşi yakmak,                                                                                                    

e) Yürüyüşler,                                                                                                                                                           

f) Gösteri ve tanıtım toplantıları,                                                                                                                            

g) Ses ve müzik sistemlerinin kullanımı,                                                                                                             

h) Faaliyet afişlerini asmak ve stant (tanıtım masası) açmak,                                                                                       

ı) Eğitim ve sosyal sorumluluk amaçlı etkinlikler (toplantı, panel, konferans vb.) yapmak,                        

i) Sağlık, kültür, spor, teknik vb. geziler düzenlemek (idareci eşliğinde).

Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, Perşembe